Tag: terremoto in kurdistan

In Kurdistan mancava il terremoto: venti di guerra sempre più forti

Ci mancava il terremoto in Kurdistan per trasformare una già tragica situazione

Sadira Efseryan Sadira Efseryan